مقایسه چربی سوزی دویدن و دوچرخه سواری

مقایسه چربی سوزی دویدن و دوچرخه سواری

زمانی که صحبت از ورزش های روزانه هوازی باشد بدون هیچ شکی دویدن و دوچرخه سواری 2 جایگاه اول را دارند. سال ها قبل از آن که باشگاه های ورزشی و بعدها منازل به انواع وسایل ورزشی و هوازی مجهز شوند؛ دویدن یا دوچرخه سواری تنها گزینه ه...

ادامه مطلب