نمایش دادن همه 52 نتیجه

فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس تحمل وزن
نوع عملکرد
کشور سازنده

کوهپیما استیل فلکس Steel Flex PST10

64,800,000 تومان

دوچرخه ثابت باشگاهی استیل فلکس Steel Flex 4300

دوچرخه ثابت باشگاهی استیل فلکس Steel Flex 4900

نیمکت پشتی دار استیل فلکس Steel Flex NST

میز شکم کرانچ استیل فلکس Steel Flex NAAB

نیمکت تخت ساده استیل فلکس Steel Flex NFB

نیمکت مدرج استیل فلکس Steel Flex NFID

نیمکت شیب دار استیل فلکس Steel Flex NIB

میز پرس زیر سینه استیل فلکس Steel Flex NODB

میز پرس سینه استیل فلکس Steel Flex NOFB

میز پرس بالا سینه استیل فلکس Steel Flex NOIB

میز سرشانه خرک دار استیل فلکس Steel Flex NOMB

مقر اسکات استیل فلکس Steel Flex NOPR

میز جلو بازو لاری استیل فلکس Steel Flex NPCB

اسمیت استیل فلکس Steel Flex MSM

اسمیت متحرک استیل فلکس Steel Flex M3DSM

دستگاه شکم کرانچ استیل فلکس Steel Flex MAM 900

دستگاه جلو بازو لاری استیل فلکس Steel Flex MBC 600

دستگاه پرس سینه استیل فلکس Steel Flex MBP 100

دستگاه پارالل بارفیکس کمکی استیل فلکس Steel Flex MCD 2100

دستگاه کراس آور استیل فلکس Steel Flex MDC 2000

دستگاه سر شانه نشر از جانب استیل فلکس Steel Flex MDR 1300

دستگاه پرس بالا سینه استیل فلکس Steel Flex MIP 1400

دستگاه پشت پا استیل فلکس Steel Flex MLC 400

دستگاه جلو پا نشسته استیل فلکس Steel Flex MLE 200

دستگاه پرس پا نشسته استیل فلکس Steel Flex MLP 500

دستگاه مولتی هیپ استیل فلکس Steel Flex MMH 1500

دستگاه مسگری پهلو استیل فلکس Steel Flex MOT 1800

دستگاه داخل و خارج ران استیل فلکس Steel Flex MTH 1100

دستگاه پشت بازو دیپ استیل فلکس Steel Flex MTM 1000

دستگاه فیله کمر استیل فلکس Steel Flex MBK 1600

دستگاه زیر بغل کششی استیل فلکس Steel Flex MLM 300

دستگاه قفسه سینه استیل فلکس Steel Flex MPD 700

دستگاه پارویی اچ استیل فلکس Steel Flex MRM 1700

دستگاه قایقی استیل فلکس Steel Flex M3DBR

دستگاه قفسه سینه ماشین استیل فلکس Steel Flex M3DFC

دستگاه زیر بغل کششی استیل فلکس Steel Flex M3DHL

اسمیت متحرک استیل فلکس Steel Flex M3DLM

دستگاه پرس پا وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLLP

دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد استیل فلکس-steel-flex-plsc

دستگاه پرس سرشانه وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLSP

دستگاه پارویی اچ وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLSR

دستگاه پشت بازو وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLTE

دستگاه تی بار خوابیده وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLTR

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLBC

دستگاه پرس سینه وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLBP

دستگاه پرس پا شیب دار وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLDP

دستگاه هاگ پا وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLHP

دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLIP

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLLA

دستگاه پشت پا وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLLC

دستگاه جلو پا وزنه آزاد استیل فلکس Steel Flex PLLE